नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
प्रथम त्रैमासिक प्रगति
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 1st chaumasik कार्यक्रम प्रगति रफ प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
2 क्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र 1st traimasik प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
3 आयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति 1st traimasik प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
4 1st chaumasik नष्ट लिलाम प्रगति प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
5 अवैध नियन्त्रण 1st traimasik प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
6 1st chaumasikआयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
7 1st chaumasikक्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
8 2078-79 ko pragati percentage प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
9 1st traimasik कार्यक्रम प्रगति प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
10 04 कार्यक्रम प्रगति 2078.079 Sawan प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
11 05 कार्यक्रम प्रगति 2078.079 bhadau प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
12 06 असोज महिनाको कार्यक्रम प्रगति asoj प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्