S.N. File name view Download
1 2077 मंसिर महिनाको प्रगति
3 2077 कार्तिक महिना राजस्व आम्दानीको विवरण
5 2077 कार्तिक महिना पुँजीगत खर्चको फाँटवारी
7 2077 कार्तिक महिना चालु खर्चको फाँटवारी
9 2077 कार्तिक महिना तथा प्रथम चौमासिक प्रगति

  सम्पर्क

पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

फोन. : ०८१-५२६९४५

फ्याक्स :

ईमेल: aqonepalgunj@gmail.com

वेव :www.aqonpj.gov.np

FOLLOW US:

   हाम्रो नक्सा