S.N. File name view Download
1 पन्छीपालन नीति, २०६८
2 दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४

  सम्पर्क

पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

फोन. : ०८१-५२६९४५

फ्याक्स :

ईमेल: aqonepalgunj@gmail.com

वेव :www.aqonpj.gov.np

FOLLOW US:

   हाम्रो नक्सा