S.N. Title Submitted By Published Date
1 अबैध पैठारी नियन्त्रण कार्यदल गठन तथा परिचालन कार्यक्रम आ.ब. २०७७/०७८ Admin 2076-12-18 View Notice
2 २०७७ आश्विन महिनाको चालु खर्चको फाटँवारी Admin 2076-12-18 View Notice
3 २०७७ आश्विन महिनाको पूँजीगत खर्चको फाटँवारी Admin 2076-12-18 View Notice

  सम्पर्क

पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

फोन. : ०८१-५२६९४५

फ्याक्स :

ईमेल: aqonepalgunj@gmail.com

वेव :www.aqonpj.gov.np

FOLLOW US:

   हाम्रो नक्सा