स्थान :

नेपालगंज, बाँके

फोन :

०८१-५२६९४५

इमेल :

aqonepalgunj@gmail.com

  सम्पर्क

पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

फोन. : ०८१-५२६९४५

फ्याक्स :

ईमेल: aqonepalgunj@gmail.com

वेव :www.aqonpj.gov.np

FOLLOW US:

   हाम्रो नक्सा