S.N. File name view Download
1 जलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७
2 राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८
3 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५
4 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५

  सम्पर्क

पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

फोन. : ०८१-५२६९४५

फ्याक्स :

ईमेल: aqonepalgunj@gmail.com

वेव :www.aqonpj.gov.np

FOLLOW US:

   हाम्रो नक्सा